mich
עו"ד מיכל אופיר

אני עוסקת בעריכת הסכמי ממון מזה למעלה מ-25 שנה. כיאה להתעסקות בהסכם ממון, אני מקפידה לשמור על ה"רגישות האנושית" המתחייבת ומקפידה בכבודם של שני הצדדים, תוך עריכת הסכמים הוגנים ומאוזנים. אני באמת ובתמים מאמינה, כי על אף "אי הנעימות" הכורכה לעיתים בעריכת הסכם ממון, יכול הסכם הוגן ומאוזן להוות "עוגן מייצב" לכל מערכת יחסים, לא רק בפן הכלכלי כי אם גם בפן האישי.

Read more
Happy couple outdoor
הסכם חיים משותפים

ידועים בציבור שאין בכוונתם להנשא יכולים לערוך הסכם לחיים משותפים המתייחס לזכויות הרכושיות של כל אחד מהם. בהסכם זה, בדומה להסכם ממון מסדירים הצדדים את אופן החיים המשותפים וכן את דרך הפירוד (במידה ויהיה), חלוקת הרכוש המשותף וחלוקת הרכוש שנצבר בהיותם ידועים בציבור, תשלום מזונות (במידת הצורך) ועוד. הסכם זה, להבדיל מהסכם בין בני זוג נשואים, אינו כפוף לאישור של כל גוף מוסמך.

Read more
DP
הסכמי ממון בין בני זוג

הסכם זה, הינו הסכם ממון הנעשה לפני הנישואין ואשר מסדיר את היחסים הרכושיים של בני הזוג בדרך השונה מזו הקבועה בחוק ואשר תחייב את הצדדים במידה וההסכם לא יערך. הסכם הממון קובע שיתוף או הפרדה רכושית לגבי סוגי הנכסים המפורטים בו ושאר נושאים רלוונטיים למצב של פרידה או גירושין. הסכם כזה ניתן לאשר לפני הנישואין אצל נוטריון או רשם נישואין וכמו כן ניתן לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה. לאחר הנישואין חובה לאשר הסכמי ממון בבית המשפט ולא ניתן לאשרו אצל נוטריון.

Read more

מהו הסכם ממון?

חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973), הינו החוק המסדיר את היחסים הרכושיים שיחולו בין בני זוג במקרה של גירושין או פטירה.

קרא