מהו הסכם ממון / הסכם טרום נישואין?

הסכם ממון בין בני זוג

הסכם ממון הנו אחד ההסכמים החשובים ביותר עליהם יחתמו בני הזוג שכן הוא עשוי לקבוע את עתידם הכלכלי של בני הזוג.

הסכם ממון הנו הסכם שנערך בין בני זוג ומתייחס לאופן שבו יתחלק רכושם במקרה של פירוד, גירושין או פטירה.

ניתן לערוך הסכם ממון הן לפני הנישואין והן במהלך הנישואין.

עריכת הסכם ממון, באופן נכון, אמורה להקנות לשני הצדדים שקט נפשי כאשר כל אחד מהם יודע מה צפוי לו מבחינת כלכלית במקרה של פקיעת הנישואין או הקשר.

הסכם ממון חשוב לשני הצדדים.

מחד, הסכם ממון מגן על בעל הרכוש שנצבר לפני הנישואין.

מאידך, הסכם ממון מגן גם על הצד החלש שלא יוותר חסר כל.

על כן, רצוי מאוד לערוך את הסכם הממון אצל עו"ד בקיא ומנוסה בעריכת הסכמים מסוג זה.

חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973), הינו החוק המסדיר את היחסים הרכושיים שיחולו בין בני זוג במקרה של גירושין או פטירה. החוק חל על כל הזוגות שנישאו לאחר 1.1.74. בתמצית, על פי החוק, עם פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל הנכסים אשר בני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים תחת קורת גג אחת, לרבות: בתים, נכסי מקרקעין ודירות, מכוניות, תוכניות חיסכון, קופות גמל, ניירות ערך, בעלות על עסקים, פנסיה ,ביטוחים ועוד.

הסכם ממון הינו הדרך היחידה להסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מזה הקבוע בחוק במקרה של פקיעת הנישואין. ההסכם הינו הסכם צופה פני עתיד ולמעשה לא אמורה להיות לו משמעות אלא במצב של פקיעת הנישואין..

על פי החוק, הסכמי ממון חייבים להיעשות בכתב וחייבים לקבל אישור של בית משפט או של בית דין רבני. אבל, אם ההסכם נעשה על ידי בני זוג לפני הנישואין – ניתן לאשר אותו גם אצל נוטריון ללא צורך לפנות לערכאות שיפוטיות. חשוב להדגיש כי עריכת הסכם ממון בכתב ואישורו על ידי רשות מוסמכת – הינם תנאים מהותיים ולא רק ראייתיים, כלומר, הסכם טרום נישואין שלא קיבל את האישור הדרוש לו על ידי הגוף הנכון הינו חסר, ובימ"ש עלול לקבוע כי אין לו תוקף משפטי. לא ניתן להסתמך עליו ולא ניתן לתבוע רכוש על פיו. אפשר אך ורק לנסות וללמוד ממנו בדיעבד על כוונת הצדדים אך לא תמיד ולא בהכרח. לעיתים דווקא העובדה שההסכם לא אושר יכולה להעיד על כוונה הפוכה, קרי – שאחד הצדדים לא הסכים לו ועל כן לא אושר ההסכם בסופו של דבר. על כן, לא די בכך ולא מומלץ שהצדדים יסתפקו בניסוח הסכם בעצמם.

מדובר במסמך בעל חשיבות מרחיקת לכת שעשוי להשפיע על גורל הצדדים השפעה מכרעת שנים רבות לאחר עריכתו. עם כל הצער שבדבר, הרוח השוררת בין בני הזוג בזמן עריכת ההסכם לא בהכרח תשרור בעוד שנים, ואם חו"ח יעלו הנישואין על שירטון, על אחת כמה וכמה יקשה על הצדדים ליישב ברוח טובה את המחלוקות הרכושיות ביניהם.

אכן, לא פעם, נושא הסכם טרום נישואין גורם לאי נעימויות בין בני הזוג, אך הדבר אינו מחויב המציאות. עו"ד מיומן יוכל לעזור לצדדים להגיע לפתרונות יצירתיים ולהסכם מאוזן ומכובד שיהיה מקובל על כל הצדדים ואשר יגן על האינטרסים הלגיטימיים של שני הצדדים, הן על הצד בעל הממון והן זה שנכנס לקשר הזוגי עם פחות נכסים.

חוק יחסי ממון והפסיקה בנידון מאפשרים לבני הזוג לקבוע בהסכם מהו ההסדר המתאים להם לחלוקת רכושם בעת פקיעת הנישואין, גם אם איננו תואם להסדר הקבוע בחוק.

עפ"י לשון החוק רכוש אשר נצבר לפני הנישואין איננו רכוש משותף ואילו רכוש הנצבר מיום הנישואין ואילך הנו רכוש משותף וזאת כאשר מוכח כי הייתה כוונת שיתוף בין בני הזוג.

פסיקת בתי המשפט הרחיבה את תכולת הכללים הנ"ל גם על בני זוג שאינם נשואים וכן על בני זוג חד מיניים. כאשר רכוש שנצבר במהלך הקשר נחשב כרכוש משותף ורכוש שנצבר לפני הקשר אינו משותף.

לצד לשון החוק מצויה גם פסיקת בתי המשפט אשר לא פעם נותנת פרשנות ללשון החוק, ואף מרחיבה את לשון החוק כאשר בית המשפט קובע מה הייתה כוונת הצדדים במהלך חייהם המשותפים והאם התכוונו לכך שרכושם יהא משותף או לא.

על מנת שבני זוג לא יהיו נתונים לפרשנות של בתי המשפט אשר יחליט עבורם מה הייתה כוונתם במהלך נישואיהם, מומלץ בחום לערוך הסכם ממון שבו יביעו בני הזוג את כוונותיהם לגביי האופן שבו יחולק רכושם במקרה של פקיעת הקשר.

יתרונותיו של הסכם ממון טרום נישואין

חתימה על הסכם ממון הוגן מבטיחה כי בן הזוג לא נישא מסיבות כלכליות. במידה וקיים פער כלכלי גדול בין הצדדים, עלול בהחלט לעלות החשש כי מי מבני הזוג נישא נוכח הפוטנציאל הכלכלי הגלום בצד האחר. חתימה על הסכם טרום נישואין שאינו מעניק יתרונות מופלגים לצד זה או אחר בהכרח תפיג חשש זה.

מנגד, הסכם ממון מבטיח כי צד שלקח חלק פעיל במערכת הזוגית, גם אם לאו דווקא בחלק הכלכלי, ואשר הנכסים המשותפים לא נרשמו על שמו ואין לו בהכרח שליטה עליהם, לא ייצא מן המערכת הזוגית ללא חלק הוגן בזכויות המשותפות, שהרי איש לא היה מעוניין להקדיש חלק משמעותי מחייו למערכת זוגית ממנה יצא ללא רכוש וזכויות. הסכם טרום נישואין מפיג אף חשש זה.

יתרון נוסף הגלום בהסכם הממון הינו ביכולתו למנוע סחיטה של אחד מבני הזוג את האחר. לא אחת, כאשר הנישואין עולים על שרטון, ישנו צד שמעוניין יותר להתגרש וצד המעוניין בכך פחות. בהיעדרו של הסכם ממון, הצד המעוניין להתגרש עשוי יהיה לוותר על רבות מזכויותיו על מנת לזכות בחירותו. במידה וקיים הסכם טרום נישואין , ניתן במידת הצורך, לכפות את ביצועו ואת תנאיו הרכושיים והצד שאינו חפץ בגירושין לא יוכל להציב תנאים סחטניים ולדרוש יותר ממה שהוסכם.

חשיבותם של הסכמי ממון בנישואים שניים

הסכם טרום נישואין יכול להגן על ילדים מנישואין קודמים ועשוי אף לשפר את יחסיהם עם בן הזוג החדש. מטבע הדברים, עלולים ילדים מנישואים קודמים לחשוש לירושתם (ויש להודות כי חששם הינו ניתן להבנה). אולם, אם ההורה הנישא מחדש יחתום עם בן זוגו על הסכם ממון   המבטיח את חלקם של ילדיו ברכוש (ויערוך במקביל גם צוואה) יניח הדבר את דעתם של ילדיו אשר ידעו כי הם אינם עומדים להפסיד את רכושו של ההורה לטובת אדם זר מבחינתם. הדבר עשוי אף להיטיב את היחסים בינם לבין בן הזוג החדש ולמנוע חשדנות מיותרת. לעומת זאת, בהעדר הסכם טרום נישואין וצוואה, בן הזוג החדש יירש חלק מן הרכוש, וחשש מפני כך עלול לגרום לתרעומת אצל הילדים מהנישואין הראשונים.

הסכמי ממון צוואות וירושות

חשוב מאוד להבין כי הסכם ממון אינו צוואה. הסכם ממון דן ברכוש שצבר כל אחד מבני הזוג בחייו. התחייבות בהסכם להוריש באופן מסוים עלולה להיות בטלה שכן חוק הירושה קובע מפורשות כי ההתחייבות להוריש באופן מסוים בטלה ומבוטלת. לכן, הדרך המומלצת היא לערוך לצד הסכם ממון גם צוואה. בצוואה יקבע המוריש מה ייעשה ברכושו (בחלקו ברכוש) לאחר פטירתו.

הסכם הורות

חוזה נישואין

עורכת דין ונוטריון מיכל אופיר

הסכם ממון ידועים בציבור

חוק יחסי ממון